Cenniki dostaw sukcesywnych

UWAGA

Infor­ma­c­ja waż­na dla oso­by składa­jącej Zamówie­nie:
Oso­ba generu­ją­ca zamówienia w sys­temie DZIEKANAT zobow­iązana jest przy składa­niu zamówienia do każ­do­ra­zowego
wskazy­wa­nia następu­ją­cych infor­ma­cji:
przed­mio­tu zamówienia, poz. z cen­ni­ka oraz ceny jed­nos­tkowej brut­to.
W celu skutecznej dostawy należy również w uwa­gach do zamówienia wskazać następu­jące dane:
imię i nazwisko oso­by odbier­a­jącej, dokład­ny adres dostawy
(np. ul. prof. Z. Szafrana 21, Budynek A-7, Pokój 102, I piętro, 65–516  Zielona Góra),
godz. pra­cy, nr tel. kon­tak­towego.
Zamówienia złożone niepoprawnie będą real­i­zowane po uzu­pełnie­niu  wyma­ganych infor­ma­cji
przez Zamaw­ia­jącego, co znacznie wydłuży ter­min real­iza­cji.

INSTRUKCJA SPOSOBU GENEROWANIA ZAMÓWIENIA W SYSTEMIE DZIEKANAT PRZY UŻYCIU CENNIKA WPROWADZONEGO DO SYSTEMU

Plik formatu PDFSukcesywna dostawa środków czystości i akcesoriów do utrzymania czystości część 2 dla jednostek Uniwersytetu Zielonogórskiego (Umowa nr RA-Z-03.01/2018) ważna do 07-05-2019 lub do wyczerpania kwoty umowy
Plik formatu PDFSukcesywna dostawa środków czystości i akcesoriów do utrzymania czystości część 1 dla jednostek Uniwersytetu Zielonogórskiego(Umowa nr RA-Z-03.01/2018) ważna do 07-05-2019 lub do wyczerpania kwoty umowy
Plik formatu PDFSukcesywna dostawa odzieży roboczej oraz środków czystości BHP dla jednostek Uniwersytetu (Umowa nr RA-TL-Z-PU-78/2017) ważna do 30.11.2018 lub do wyczerpania kwoty umowy.
Plik formatu PDFSukcesywna dostawa materiałów biurowych (umowa na U/RA-Z-41/2017)Cennik jest ważny do 08 stycznia 2019 roku lub do wyczerpania kwoty umowy.
Plik formatu PDFSukcesywna dostawa papieru kserograficznego oraz innych artykułów papierniczych (umowa na U/RA-35/2017)Cennik jest ważny do 4 grudnia 2018 roku lub do wyczerpania kwoty umowy. Zamówienia w systemie DZIEKANAT prosimy składać przy wykorzystaniu wprowadzonego tam cennika!
^