Dział Zaopatrzenia

mgr inż. Mariusz Więckowski

Kierownik

M.Wieckowski@dz.uz.zgora.pl DZ@uz.zgora.pl
601 902 296
Pokój 110 Kampus A, Budynek A-7, ul. prof. Szafrana 21, 65-516 Zielona Góra

Zakres obowiązków

 1. Działem Zaopatrzenia kieruje Kierownik, który koordynuje i nadzoruje pracę podległych jednostek organizacyjnych:
  1. Sekcji Zamówień,
  2. Sekcji Obiegu Dokumentów,
  3. Sekcji Transportu.
 2. Do podstawowych zadań Działu Zaopatrzenia należy:
  1. w zakresie udzielania zamówień publicznych:
   1. opracowywanie rocznych planów zakupów aparatury, materiałów, usług i innych na podstawie zgłoszeń jednostek organizacyjnych,
   2. bilansowanie potrzeb w zakresie zakupów wyposażenia,
   3. przedkładanie do zatwierdzenia Rektorowi planów zakupów w ujęciu rzeczowym i finansowym,
   4. przyjmowanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniach określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Zielonogórskim,
   5. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu w celu opracowania szczegółowych warunków specyfikacji zamówienia,
   6. realizacja zakupów zgodnie z procedurami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Zielonogórskim,
   7. dokonywanie, we współpracy z jednostką zamawiającą dany przedmiot zamówienia, odbioru jakościowego i ilościowego zakupionej aparatury, materiałów, usług i innych, zgodnie z zamówieniem oraz ewentualne prowadzenie postępowania reklamacyjnego w razie stwierdzonych usterek lub braków (jeśli zawarta umowa nie stanowi inaczej),
   8. sporządzanie dokumentów finansowo-księgowych zakupionej lub przejętej aparatury, materiałów, usług i innych i przekazywanie ich do kwestury oraz inne związane z tym czynności,
   9. sporządzanie sprawozdań z zakresu zamówień publicznych w porozumieniu z jednostkami organizacyjnymi UZ.
   10. składanie deklaracji do systemu INTRASTAT o obrocie handlowym podlegającym zgłoszeniu.
  2. w zakresie zaopatrzenia aparaturowego i materiałowego:
   1. dokonywanie zakupów zamówionych przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu towarów,
   2. dokonywanie odbioru jakościowego i ilościowego zamówionych towarów we współpracy z jednostką zamawiającą dany przedmiot zamówienia,
   3. zawieranie umów z serwisami w zakresie napraw aparatury i konserwacji i innych urządzeń,
   4. współpraca z Urzędem Celnym oraz przewoźnikami krajowymi i zagranicznymi przy odbiorze i ekspedycji aparatury, materiałów, usług i innych urządzeń,
   5. prowadzenie spraw związanych z reklamacjami (jeśli zawarta umowa nie stanowi inaczej),
   6. rozliczanie faktur,
  3. w zakresie gospodarki transportowej:
   1. dysponowanie środkami transportowymi oraz zabezpieczanie potrzeb transportowo-spedycyjnych uczelni,
   2. przyjmowanie i rozliczanie zleceń transportowych od jednostek organizacyjnych uczelni,
   3. prowadzenie rejestru wynajmu transportu przez pracowników uczelni oraz rejestru opłat za te usługi,
   4. kontrola stanu technicznego pojazdów oraz ich bieżąca obsługa i wyposażenie z uwzględnieniem przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego,
   5. zlecanie wykonania napraw i remontów pojazdów,
   6. organizowanie i rozliczanie czasu pracy kierowców,
   7. rozliczanie zużycia paliw i materiałów,
   8. ustalanie norm zużycia paliwa na poszczególne pojazdy samochodowe,
   9. nadzorowanie spraw ubezpieczeń komunikacyjnych,
   10. zlecanie usług transportowych przewoźnikom zewnętrznym,
   11. wnioskowanie zakupu nowych pojazdów,
   12. sporządzanie informacji o zużyciu paliw,
   13. prowadzenie całości sprawozdawczości dotyczącej transportu.
  4. w zakresie obiegu dokumentów:
   1. potwierdzanie zgodności faktur z dostarczonym towarem lub wykonaną usługą,
   2. potwierdzanie zgodności kwot faktur z ofertą lub umową,
   3. opisywanie faktur kierowanych do rejestracji (przypisanie odpowiedniego zamówienia, ustalanie podlegania mechanizmowi podzielonej płatności, potwierdzanie występowania kont wskazanych na fakturach na Białej Liście),
   4. zatwierdzanie opisów merytorycznych i innych danych wprowadzanych w Elektronicznym Obiegu Faktur,
   5. nadzorowanie wystawiania dokumentów potwierdzających przyjęcie na stan środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
   6. kompletowanie dokumentacji i przekazywanie do rozliczenia faktur zaliczkowych,
   7. monitorowanie ewentualnych odliczeń od VAT niezbędnych do prawidłowego zaksięgowania przyjmowanych na stan środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
   8. prowadzenie rejestrów faktur,
   9. sporządzanie raportów z realizacji umów podlegających ustawie zamówień publicznych,
 3. Szczegółowe zadania działu określa Regulamin Działu Zaopatrzenia.
^