Dział Zaopatrzenia

mgr inż. Mariusz Więckowski

Kierownik

M.Wieckowski@dz.uz.zgora.pl DZ@uz.zgora.pl
601 902 296
Pokój 109 Kampus A, Budynek A-7, ul. prof. Szafrana 21, 65-516 Zielona Góra

Zakres obowiązków

 1. Działem Zaopatrzenia kieruje Kierownik, który koordynuje i nadzoruje pracę podległych jednostek organizacyjnych:
  1. Sekcji Zamówień,
  2. Sekcji Transportu.
 2. Do podstawowych zadań Działu Zaopatrzenia należy:
  1. w zakresie udzielania zamówień publicznych:
   1. opracowywanie rocznych planów zakupów aparatury, materiałów, usług i innych na podstawie zgłoszeń jednostek organizacyjnych,
   2. bilansowanie potrzeb w zakresie zakupów wyposażenia,
   3. przedkładanie do zatwierdzenia Rektorowi planów zakupów w ujęciu rzeczowym i finansowym,
   4. przyjmowanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniach określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Zielonogórskim,
   5. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu w celu opracowania szczegółowych warunków specyfikacji zamówienia,
   6. realizacja zakupów zgodnie z procedurami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Zielonogórskim, współpraca z Głównym Specjalistą ds. Zamówień Publicznych w zakresie procedury prowadzenia przetargów,
   7. dokonywanie odbioru jakościowego i ilościowego zakupionej aparatury, materiałów, usług i innych, zgodnie z zamówieniem oraz ewentualne prowadzenie postępowania reklamacyjnego w razie stwierdzonych usterek lub braków,
   8. sporządzanie dokumentów finansowo-księgowych zakupionej lub przejętej aparatury, materiałów, usług i innych i przekazywanie ich do kwestury oraz inne związane z tym czynności,
   9. prowadzenie ewidencji środków trwałych znajdujących się na stanie uczelni w zakresie aparatury.
   10. sporządzanie sprawozdań z zakresu zamówień publicznych w porozumieniu z jednostkami organizacyjnymi UZ.
   11. składanie deklaracji do systemu INTRASTAT o obrocie handlowym podlegającym zgłoszeniu.
  2. w zakresie zaopatrzenia aparaturowego i materiałowego:
   1. prowadzenie ewidencji zamówień,
   2. dokonywanie zakupów zamówionych przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu towarów,
   3. dokonywanie odbioru jakościowego i ilościowego zamówionych towarów,
   4. zawieranie umów z serwisami w zakresie napraw aparatury i konserwacji i innych urządzeń,
   5. współpraca z Urzędem Celnym oraz przewoźnikami krajowymi i zagranicznymi przy odbiorze i ekspedycji aparatury, materiałów, usług i innych urządzeń,
   6. prowadzenie spraw związanych z reklamacjami,
   7. rozliczanie faktur,
   8. rozpowszechnianie na Uniwersytecie informacji o aktualnej ofercie rynkowej w zakresie sprzętu krajowego i zagranicznego, organizowanie wystaw i prezentacji oferowanej aparatury, materiałów, usług i innych,
   9. obsługa administracyjna Uczelnianej Komisji Opiniodawczo-Likwidacyjnej ds. Aparatury.
  3. w zakresie gospodarki transportowej:
   1. dysponowanie środkami transportowymi oraz zabezpieczanie potrzeb transportowo-spedycyjnych uczelni.
   2. przyjmuje i rozliczanie zleceń transportowych od jednostek organizacyjnych uczelni,
   3. prowadzenie rejestru wynajmu transportu przez pracowników uczelni oraz rejestru opłat za te usługi,
   4. kontrola stanu technicznego pojazdów oraz ich bieżąca obsługa i wyposażenie z uwzględnieniem przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego,
   5. zlecanie wykonania napraw i remontów pojazdów,
   6. organizowanie i rozliczanie czas pracy kierowców,
   7. rozliczanie zużycia paliw i materiałów,
   8. ustalanie norm zużycia paliwa na poszczególne pojazdy samochodowe,
   9. prowadzenie spraw ubezpieczeń komunikacyjnych,
   10. zlecanie usług transportowych przewoźnikom zewnętrznym,
   11. wnioskowanie zakupu nowych pojazdów,
   12. sporządzanie informacji o zużyciu paliw,
   13. prowadzenie całości sprawozdawczości dotyczącej transportu.
 3. Szczegółowe zadania działu określa Regulamin Działu Zaopatrzenia.
^